De gemeente Den Haag respecteert de privacy van de bezoekers van het platform. Zorgvuldige omgang met uw gegevens staat centraal bij een bezoek aan het platform en het gebruik van interactieve diensten. De gemeente Den Haag houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, waaronder de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan het opslaan en gebruiken van persoonsgegevens.

Verantwoordelijkheid links naar derden

Het platform kan links naar websites van derden bevatten. Naam website of gemeente Den Haag is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door derden.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.

Wijziging proclaimer

Deze proclaimer kan door de gemeente Den Haag te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op het platform gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze proclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.