Heeft u vragen over de herinrichting van de Kranenburgweg? Neem dan contact op met de omgevingsmanager Thom Hardeman via kranenburgweg@denhaag.nl

Veelgestelde vragen

De Kranenburgweg is nog het laatste ontbrekende stukje van de sterfietsroute Binnenstad – Scheveningen Haven. Sterfietsroutes zijn bestaande fietsroutes die de gemeente verbetert. Het zijn logische verbindingen van en naar de binnenstad. Om fietsen aantrekkelijk te maken lopen sterfietsroutes vooral langs rustige straten, groen, water en woonwijken. Op zo’n route verbetert de gemeente onoverzichtelijke plekken of legt ontbrekende stukjes fietspad of fietsstraat aan. De sterfietsroute Binnenstad – Scheveningen Haven is opgenomen in het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Ruim baan voor de fiets 2020-2025.

Eerder zijn andere stukken van de sterfietsroute Scheveningen Haven – Binnenstad al aangepast, zoals de Conradkade en de Constant Rebecquestraat. De Kranenburgweg sluit nog niet optimaal aan op de sterfietsroute én op het aanwezige fietsnetwerk. Ook voldoet de straat op dit moment niet aan de belangrijkste eisen van een sterfietsroute. Op sterfietsroutes hebben fietsers prioriteit ten opzichte van de auto. Denk aan voorrang op alle kruispunten. En het waarborgen van de continuïteit van de gehele route. Ook liggen er kansen om de leefomgeving groener en prettiger in te richten.

 

De Kranenburgweg tussen de Houtrustbrug, de Van Boetzelaerlaan en de Westduinweg is onderdeel van de sterfietsroute Binnenstad – Scheveningen Haven. De gemeente past de Kranenburgweg aan tot en met het hek langs het kanaal: dit is allemaal grond van de gemeente. Het eventueel aanpassen van het hek is onderdeel van het project. De pleinen langs de Kranenburgweg vallen niet onder het project. De aansluitingen van de zijstraten horen wel bij de herinrichting, maar de zijstraten zelf niet.

Het veiliger maken van de aansluiting vanaf de van Boetzelaerlaan en de aansluiting op de Duindorpdam horen bij de herinrichting. Ook kijkt de gemeente naar de verkeersonveilige situaties binnen de projectgrenzen. Onveilige kruispunten buiten dit gebied worden niet meegenomen.

In een strook van 7 meter vanaf het hek van Verversingskanaal plaatst de gemeente geen ‘onomkeerbare objecten’. Dat zijn bijvoorbeeld bijzondere gebouwen of objecten met monumentale status die niet meer verwijderd of verplaatst kunnen worden.

In de afgelopen jaren en meerdere colleges van B&W stond een ‘tram naar Scheveningen – Haven’ veel op de agenda, met grote betrokkenheid vanuit de stad. Een tramverbinding naar de haven is opgenomen in de Schaalsprong Openbaar Vervoer (RIS299181). Naar dit tramtracé is uitgebreid onderzoek gedaan en er is een intensief participatieproces gevoerd. In dit proces zijn diverse tracés onderzocht en besproken met een brede klankbordgroep (RIS293461 en RIS296049).  Voor het verbinden van Scheveningen – Haven (Norfolk) met een tram zijn slechts een paar mogelijkheden. De Kranenburgweg is daar 1 van. Uit de onderzoeken en gesprekken kwam een voorkeurstracé voor een tram naar Norfolk via de Westduinweg. Daarna heeft het college van Burgemeester en Wethouders een voorkeur uitgesproken voor het tracé via de Westduinweg. Vervolgens is in 2018 een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de Westduinweg (RIS297143). Hierover besloot het toenmalig college het volgende: ‘Voor de ontsluiting van het Norfolkterrein kiezen we niet voor een tram over de Westduinweg, maar kijken we naar alternatieve tracés’. Dit staat ook in het coalitieakkoord ‘Stad van kansen en ambities’ (RIS299794)

Op dit moment worden er geen concrete stappen gezet voor de aanleg van een tramverbinding naar Scheveningen – Haven. Maar vanwege de afspraken in het verleden is het in dit fietsproject een voorwaarde om een ‘mogelijke tramverbinding over de Kranenburgweg in de toekomst niet onmogelijk te maken’. Dit betekent dat er in het ontwerp rekening wordt gehouden met de 7 meter brede strook aan de kant van het Verversingskanaal. Dit betekent niet dat deze tramverbinding hier ook echt komt.

Op een later moment komt er een nieuw onderzoek naar of het wenselijk is om Scheveningen – Haven (Norfolk) met een tram te verbinden. Het traject van voorbereiden, onderzoek en realisatie van een tramverbinding is een langdurig traject van ongeveer 10 jaar. Bewoners worden bij dit traject betrokken wanneer dit gaat beginnen. 

De Kranenburgweg kan een groenere inrichting krijgen. De gemeente wil een groene, toekomstbestendige en leefbare stad worden. Dit staat in de Kadernota Duurzaamheid. Stresstesten laten zien dat Den Haag op veel plekken kwetsbaar is voor hittestress, droogte en wateroverlast die in de toekomst vaker voorkomen door klimaatverandering. De kaart op het Haags Klimaatatlas laat zien dat dit ook geldt voor de Kranenburgweg.

Meer verkoeling

In de nota stadsbomen is de Kranenburgweg onderdeel van de hoofdboomstructuur. Vooral aan de kant van de bebouwing, waar de temperaturen in de zomer nu hoog oplopen, kan een doorgaande boomstructuur zorgen voor meer verkoeling. Bij de keuze voor de grootte van bomen, moet de gemeente rekening houden met genoeg afstand tot de gevel en genoeg ruimte voor de wortels. Aan de kant van het afvoerkanaal moet de groenstructuur en beplanting aansluiten op de ecologische zone die hier al is, om die te versterken. Ook kijkt de gemeente of het mogelijk is het hek te vervangen door een groenere oplossing, zoals een haag. De planten en bomen die hier komen, moeten bestand zijn tegen de invloed van zout, omdat de zee dichtbij is.

Meer informatie: