De Hoefkade was lange tijd een straat met onveilige verkeerssituaties en vervuilde lucht door het vele verkeer. Daarom wordt de straat vernieuwd. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben op verschillende momenten kunnen meedenken en reageren op de ideeën en schetsen voor het anders inrichten van de straat.

Voorontwerp besproken

Op 19 maart 2024 is het voorontwerp samen met alle zienswijzen en het antwoord besproken in het college van burgemeester en wethouders. Dit document noemt de gemeente de nota van beantwoording. Deze is in concept samen met het raadsvoorstel (RIS318290) besproken. Het college heeft besloten dat dit raadsvoorstel door mag en wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Het ontwerp gaat naar de gemeenteraad. Na akkoord wordt er een definitief ontwerp gemaakt en plant de gemeente de werkzaamheden in.

Wijzigingen in het ontwerp na inspraak

Door de reacties (zienswijzen) op het voornontwerp worden er wijzigingen gemaakt in het definitief ontwerp. Dat zijn:

 1. Bij de 2 entrees naar het Rode Dorp, aan de zijde van de Parallelweg, komen hekken tegenover elkaar om (doorgaand) scooterverkeer te ontmoedigen. Bewoners kunnen lopend of met de fiets aan de hand door de hekken heen.
 2. Er wordt een zitbankje bij De Mussen opgenomen.
 3. De inritten naar het Rode Dorp bij Hoefkade 60A en 184A blijven zoals ze zijn, met inritblokken en doorlopende stoep.
 4. Er komen extra prullenbakken en een houder voor blikjes en flesjes (doneerring) op een aantal prullenbakken.
 5. Rondom de groenperken komen, waar dat mogelijk is, lage hekjes om het groen te beschermen.
 6. Er komt een bord ’verboden in te rijden’ (inrijverbod) op de Hoefkade bij de Wolterbeekstraat, tegen de rijrichting in.
 7. Na de gewenningsperiode van 3 maanden na herinrichting onderzoekt de gemeente of stopverboden nodig zijn in het winkelgedeelte van de Hoefkade.

Belangrijke fietsroute

In de plannen voor de nieuwe Hoefkade is rekening gehouden met iedereen die de Hoefkade gebruikt: bewoners, ondernemers en bezoekers. De Hoefkade is onderdeel van de Sterfietsroute binnenstad-Transvaal-Wateringse Veld. Daarom wordt de straat straks makkelijker en prettiger om doorheen te fietsen. De gemeente houdt rekening met de verkeersveiligheid van alle weggebruikers.

Wat verandert er?

De straat wordt veiliger voor alle weggebruikers:

 • De stoepen worden breder.
 • De rijbaan wordt smaller.
 • De rijbaan krijgt stenen (klinkers) in plaats van asfalt.
 • Voor de weggebruikers is duidelijker dat de maximumsnelheid 30 kilometer per uur is.

Andere veranderingen:

 • Extra plekken voor het parkeren van fietsen.
 • Er komt meer groen. Ook worden er nieuwe bomen geplant. De bomen die nu al op de Hoefkade zijn blijven zoveel mogelijk staan. Een aantal bomen krijgt een nieuwe plek.
 • Voor zieke bomen komen nieuwe bomen in de plaats.
 • Er komen meer zitplekken bij het groen.
 • De riolering wordt daar waar dit nodig is vernieuwd. Door dit tegelijk met het werk voor de nieuwe inrichting te doen, hoeft de straat maar 1 keer te worden afgesloten.

Wat is er al gedaan?

Er is een ontwerp (voorontwerp). Van 24 april tot en met 11 juni 2023 konden bewoners en andere belanghebbenden voor de laatste keer reageren op het ontwerp. Dit heet een zienswijze. Er zijn 12 zienswijzen ingediend. De reactie van de gemeente op de zienswijzen komt in de nota van beantwoording. Deze is op 19 maart 2024 besproken in het college, samen met een concept-raadsvoorstel.

Hoe is de buurt geïnformeerd en heeft de buurt mee kunnen denken:

 • Het voorontwerp herinrichting Hoefkade is digitaal te bekijken op raadsinformatie.nl.
 • Inloopbijeenkomst en wijkkraam tijdens inspraakperiode
 • Inloopbijeenkomsten (digitaal tijdens coronaperiode) voor zowel het schetsontwerp als het voorontwerp. Buurt is via de post uitgenodigd.
 • De (schets)ontwerpen zijn besproken met een klankbordgroep (vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, de Fietsersbond en de wijkverenigingen Schilderswijk en Stationsbuurt).
 • De ontwerpen zijn besproken tijdens een drietal bijeenkomsten met ondernemers uit de Hoefkade.
 • Het voorontwerp hing 1 week voor het raam van bibliotheek Schilderswijk.

Vooraf aan het maken van schetsen waren er:
– 6 bijeenkomsten waar bewoners en ondernemers ideeën en wensen konden delen
– Rondetafelgesprekken

Wat komt er nog?

Het voorontwerp gaat naar het college voor akkoord. De nota van beantwoording wordt meegestuurd. Is de gemeenteraad akkoord? Dan wordt er een definitief ontwerp gemaakt. En worden de werkzaamheden ingepland. De werkzaamheden beginnen naar verwachting aan het begin van 2025.