Aanwezig:
Projectteam gemeente, Wijkberaad Bezuidenhout, circa 10 buurtbewoners, Fietsersbond Den Haag.

Aanwezigen geven aan dat de uitnodigingsbrief pas op 20 september bezorgd is. Veel bewoners hebben hierover geklaagd. Projectleider Serge Mohr heeft namens de gemeente hiervoor excuses aangeboden. Na een korte inleiding over de agenda en het doel van deze avond start de presentatie.

Dit project is gestart omdat het riool van de Schenkkade vervangen moet worden. Hiervoor moet de weg opengebroken worden. Daarom onderzoekt de gemeente of de fietsroute over de Schenkkade verbeterd kan worden. Het gaat om de weg aan de huizenzijde van de Schenkkade. Ook omdat dit een belangrijke fietsroute is en nog belangrijker wordt in het CID-gebied. Er zijn verschillende mogelijkheden onderzocht. In het kort zijn dit:

 • Een twee-richtingen fietspad aan de huizenzijde
 • Een twee-richtingen fietspad aan de singelzijde
 • Het “CID-model”,
 • Vrijliggende fietspaden aan beide kanten van de weg.

Als er op het “smalle deel” van de Schenkkade, tussen Laan van NOI en IJsclubweg, een vrijliggend fietspad gemaakt moet worden, moeten er ongeveer 50 parkeerplaatsen weg. De gemeente vindt dit een te groot gevolg voor de bewoners. En heeft daarom geadviseerd om dit gedeelte niet aan te passen. Voor het andere deel van de Schenkkade, tussen Laan van NOI en Prinses Beatrixlaan, zijn er verschillende opties onderzocht.

Schetsen tweerichting-fietspaden

De schetsen voor tweerichting-fietspaden zijn uitgetekend. Deze situatie zorgt niet voor een veiligere situatie. Met tweerichting-fietspaden moeten de fietsers extra overstreken om naar het fietspad aan de IJsclubweg te gaan.

Schetsontwerp ‘CID’

In het ontwerp ‘CID’ is het stuk tussen de Laan van NOI en Pr. Beatrixlaan als fietsstraat ingericht. Hierdoor is aan de kant van oude ministerie van Sociale Zaken (SoZa) een tweerichtingsverkeer voor auto’s getekend. Nu kunnen auto’s alleen richting Mariahoeve. Dit ontwerp valt af omdat:

 • De kosten een stuk hoger zijn dan het projectbudget. De kosten worden geschat tussen €16 en €18 miljoen. Het projectbudget is ongeveer €5 miljoen.
 • Voor dit ontwerp moeten 3 kruispunten worden aangepast. Met bijvoorbeeld extra voorsorteerstroken en het wegprofiel aan de SoZa-zijde wordt een stuk breder. Dit kan gevolgen hebben voor de groene singelzone (ecologische zone).
 • Een vergelijkbare variant is 30 jaar geleden ook besproken. Deze ging toen ook niet door vanwege de kosten. Deze variant kan niet worden uitgevoerd vanwege de hoge kosten.

Voorkeursmodel: Vrijliggende fietspaden in 2 richtingen

Het schetsontwerp met vrijliggende fietspaden aan beide kanten van de weg blijft over als voorkeursmodel.
Het voorkeursmodel heeft twee vrijliggende fietspaden aan beide kanten van de éénrichtingsrijbaan richting Pr. Beatrixlaan. Daardoor:

 • Komt er een vrijliggend fietspad aan de huizenzijde. Dit is de route om de stad in te rijden. Hierdoor schuift het hele wegprofiel op richting de groene singelzone.
 • Komt er een vrijliggend fietspad. Dit wordt de route om de stad uit te rijden. Dit is aan de singelzijde. Daardoor kan het voetpad langs de groenzonde niet hier blijven liggen.
 • De bomen aan de zijde van de woningen kunnen hier niet blijven. De bomen hebben nu geen goede groeiplaats. Omdat de weg opengebroken moet worden, worden de wortels van de bomen beschadigd.
 • Aan de groenzone moeten een aantal bomen verwijderd worden. Dit komt door het fietspad dat daar komt.
 • In totaal gaat het om ongeveer 25 bomen die weg moeten.
 • In de nieuwe parkeerstrook kunnen er 15 nieuwe bomen geplant worden.
 • De nieuwe parkeerstrook biedt ruimte voor 51 parkeerplaatsen. Dat zijn er 2 minder dan nu; 53.

Reacties van buurtbewoners, Wijkberaad en Fietsersbond

 • De Fietsersbond geeft aan teleurgesteld te zijn dat weg tussen Laan van NOI en IJsclubweg niet verbeterd zal worden. De weg met fietsstroken is nu onaantrekkelijk en onveilig. Mensen met jonge kinderen kunnen hier niet veilig fietsen. En zullen een andere route moeten kiezen.
 • De Fietsersbond geeft aan dat dit deel van de Schenkkade daardoor niet meer als hoofdroute voor fietsers aangegeven moet worden. Reactie gemeente: Ook wij vinden het jammer dat het niet lukt de fietsveiligheid op dit deel van de fietsroute te verbeteren. Ook belangrijk; de Schenkkade staat niet op de lijst van waar veel fietsongelukken gebeuren (black-spots).
 • Op het ontwerp ‘CID’ reageren de aanwezigen positief. Dit zou de Schenkkade voor de bewoners tussen Laan van NOI en Pr. Beatrixlaan een stuk rustiger maken.
 • In de presentatie wordt verteld dat tussen de Jacob Mosselstraat en de Kon. Sophiastraat geen bomen geplant kunnen worden. Dit komt doordat daar het riool onder de parkeerstrook moet komen. De stadsverwarmingsleiding komt onder de (toekomstige) rijbaan. Vraag bewoners: is het mogelijk om het riool dichter naar de stadsverwarming te leggen? Zodat tussen de parkeerplekken wel bomen geplant kunnen worden. De gemeente geeft aan te onderzoeken of dit mogelijk is.
 • In het schetsontwerp staat een fiets-oversteekplaats vlakbij de van Amalia van Solmsstraat. Dit is voor de basisschool Liduina. De aanwezigen geven aan dat een twee-richtingen fietspad aan de huizenzijde van de Schenkkade veiliger zijn. De gemeente geeft aan dit te onderzoeken op noodzaak dan wel wenselijkheid.
 • Het weghalen van het voetpad langs de singel zorgt voor verschillende reacties en vragen. Het pad wordt veel gebruikt door hondenuitlaters en andere gebruikers. Als dit pad weg wordt gehaald, verwachten de aanwezigen dat mensen op het fietspad gaan lopen. Dat is juridisch toegestaan, maar het kan irritaties oproepen bij fietsers. De gemeente is geen voorstander van het gezamenlijk gebruik van een (fiets)pad door fietsers en voetgangers. De gemeente geeft aan te onderzoeken hoe we dit voor voetgangers en fietsers kunnen inrichten.
 • Vraag: Worden er binnen het project maatregelen genomen om trillingen die het vrachtwagens veroorzaken te dempen? De gemeente gaat uitzoeken of dit binnen het project kan.
 • Vraag: Wordt het nieuwe riool een gemengd of gescheiden stelsel? De gemeente vraagt dit na.
 • Bewoners geven aan dat de gemeente al een duidelijk plan heeft en er weinig ruimte is voor meedenken of andere plannen. Gemeente: We hebben al veel mogelijkheden onderzocht. Daardoor vallen er ook al opties af. Door uitleg te geven, brengen we de belanghebbenden hierover op de hoogte. De gemeente neemt de mening van de buurt mee in de volgende schetsontwerpen.
 • Vraag: Wordt de fietsoversteek bij de Pr. Beatrixlaan verbeterd?
 • Vraag: Is er al nagedacht over de straatverlichting? Zijn de mooie historiserende straatlantaarns mogelijk die in de zijstraten staan? Antwoord gemeente: Daar is nog niet over nagedacht. Voor een doorgaande weg zoals de Schenkkade zijn de verlichtingseisen anders dan voor de woonstraten.
 • Vraag: Is er al nagedacht over de te planten boomsoorten? Antwoord gemeente: Nee, dat wordt in een latere fase uitgewerkt. Bewoners worden hierbij betrokken.

Planning

Het project zit in een fase waarin verschillende opties worden onderzocht. Daarmee maakt de gemeente een schetsontwerp. De gemeente gaat met de reacties van de bijeenkomst aan de slag om het schetsontwerp te maken. Dat bespreekt de gemeente nog een keer met de buurt. Het Voorlopig Ontwerp kan dan in het voorjaar van 2024 klaar zijn. Bij een bestuurlijk besluit in het 2e kwartaal van 2024, kan de gemeente op zijn vroegst eind 2025 starten met de werkzaamheden. De werkzaamheden moeten wel afgestemd worden met andere projecten in de omgeving. Het proces van de bestuurlijke besluitvorming is:
– College van burgemeester en wethouders: vrijgave voor ter inzage legging van het voorlopig ontwerp. Met een informatiebijeenkomst/inloopmoment.
– College van burgemeester en wethouders: goedkeuring van het inrichtingsplan
– Gemeenteraad: Vaststelling van het inrichtingsplan
– Bij start uitvoering een informatieavond over fasering, omleidingsroutes, bereikbaarheid, etcetera.

Volgende participatie-avond

De volgende participatie-avond zal in januari/februari 2024 zijn.