Als reiziger van of naar Den Haag houd je je waarschijnlijk niet bezig met gemeentegrenzen. Je verwacht dat jouw gehele route bereikbaar is. Of je nu met fiets, auto of het openbaar vervoer reist. Maar de bereikbaarheid van de gemeente Den Haag kan niet los worden gezien van werkzaamheden in de regio. Daarom werkt de gemeente Den Haag samen met andere gemeenten.

Bereikbaarheid in de regio

Om Den Haag toegankelijk en leefbaar te houden is het dan ook van belang om verder te kijken dan de gemeentegrenzen. Het is daarom goed om te weten wat er in de buurgemeenten en de regio aan werkzaamheden gebeurt. Zowel nu, als in de komende jaren. Werkzaamheden in de regio en binnen de gemeente Den Haag moeten op elkaar afgestemd worden.

De komende 10 jaar staat in de regio een groot aantal werkzaamheden aan de infrastructuur gepland. Het gaat om werkzaamheden op autowegen, treinsporen en het lokale openbaar vervoer, zoals tramsporen. Daarnaast heeft Den Haag een grote bouwopgave. Er komen veel nieuwe woningen in het centrum, de Binckhorst en Zuidwest. Bij de bouw moet rekening gehouden worden met de plannen die gemaakt zijn om klimaatverandering tegen te gaan. En ook met de plannen die gemaakt zijn over energiewinning en de manier waarop mensen zich door de stad verplaatsen.

Zuid-Holland Bereikbaar

Dit soort werkzaamheden brengen vaak grote hinder met zich mee. Het doel is deze hinder zo veel mogelijk te beperken en ervoor te zorgen dat de reiziger hoe dan ook, van A naar B kan komen. Binnen de regio Haaglanden speelt de gemeente Den Haag daarin een actieve rol. Dat doet de gemeente door een goede, vroegtijdige afstemming en een nauwe samenwerking met onze buurgemeenten. En de gemeente speelt een rol in het samenwerkingsverband Zuid-Holland Bereikbaar.

Binnen Zuid-Holland Bereikbaar werken meerdere partijen samen. Het samenwerkingsverband bestaat uit: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam. Samen werken zij aan de bereikbaarheid van Zuid-Holland tijdens weg- en bouwwerkzaamheden.

Meer informatie over Zuid-Holland Bereikbaar en de rol van de leden leest u op de website van Zuid-Holland Bereikbaar: www.zuidhollandbereikbaar.nl.