Heeft u vragen over het project? Dan kunt u contact opnemen met het projectteam via duinoordfietst@denhaag.nl

Vragen/opmerkingen die veel zijn gesteld tijdens de zienswijzeperiode voorontwerp

In de zienswijzeperiode kwam een aantal vragen en opmerkingen van de buurt veel voorbij. De gemeente heeft een overzicht gemaakt van deze vragen en opmerkingen en het antwoord van de gemeente.

Waarom maakt de gemeente meer ruimte voor fietsparkeerplaatsen?

Den Haag wil een echte fietsstad worden, voor alle Hagenaars. De gemeente verwacht dat in 2040 de fiets het belangrijkste vervoersmiddel in de stad is. Fietsen is gezond, schoon en gemakkelijk: het draagt bij aan een leefbare en bereikbare stad. De fiets krijgt daarom veel ruimte.

Meer ruimte voor fietsparkeren

In Uitvoeringsprogramma ‘Ruim baan voor de Fiets 2020-2025’ (RIS306923) staat de visie op fietsen in Den Haag tot 2040. 1 van de 4 keuzes is dat de gemeente wil zorgen voor gemakkelijk fietsparkeren. Dit bestaat uit het zorgen voor genoeg en goede fietsenstallingen. Inwoners en bezoekers moeten hun fiets makkelijk kunnen parkeren bij belangrijke plekken in de stad, bij stations en in woonbuurten.

Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, deelmobiliteit en dan de auto

Daarnaast werkt de gemeente Den Haag volgens het zogenaamde STOMP-principe. STOMP staat voor Stappen (lopen), Trappen (fietsen), Openbaar vervoer, Mobility as service (deelmobiliteit) en Privé-auto. Lopen en fietsen krijgen prioriteit ten opzichte van de privé- en deelauto. Verder staat in de vastgestelde Strategie Mobiliteitstransitie 2022-2040 (RIS310664) dat er meer ruimte gemaakt moet worden voor voetganger en fietser. Dit gaat soms ten koste van de ruimte voor de auto.

Welke oplossingen heeft de gemeente nog meer onderzocht?

 • In de definitieve ontwerpen zijn fietsbeugels ingetekend waar voldoende ruimte is voor het parkeren van deelscooters, bak- en elektrische fietsen.
 • Extra groen toevoegen. Er is een scan gedaan naar waar extra bomen toegevoegd kunnen worden. Er worden meerdere bomen toegevoegd aan de Obrechtstraat.
 • Auto ergens anders parkeren. De gemeente Den Haag werkt aan regelingen voor de Parkeerstrategie 2021-2030 (RIS308711).
 • Leegstaande panden gebruiken als fietsenstalling. Buurtbewoners kunnen dit aanvragen via de subsidieregeling buurtstallingen.
 • Er zijn tijdens het project plekken aangewezen door meerdere bewoners voor buurtstallingen. De gemeente is in gesprek geweest met de bewoners die het willen aanvragen. Bewoners kunnen gebruik maken van de subsidieregeling en dit via deze link aanvragen https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidie-voor-buurtstallingen-aanvragen/
 • Er is een buurtstalling aangevraagd bij de Kiosk op de Suezkade. Dit is geen goede plek voor een buurtstalling omdat het vanuit ecologisch /stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk is.
 • Extra ruimte voor een fietsenstalling voor bewoners bij kerken en scholen. De gemeente heeft onderzoek gedaan en bij bijna alle kerken en scholen is er geen extra ruimte voor fietsenstallingen.
 • Aanpak van wrakfietsen: voor en na de het plaatsen van nieuwe fietsplekken worden weesfietsen weggehaald door het handhavingsteam van de gemeente.
 • Overkapte fietsplekken. Een gebouwde (overkapte) fietsenstalling is een te groot bouwwerk in het krappe straatprofiel. Het tast het historische karakter van het beschermde stadsgezicht te veel aan.

Waarom doet de gemeente dit project in Duinoord?

In vooroorlogse wijken in Den Haag is weinig ruimte om fietsen veilig binnen te zetten. Daardoor parkeren mensen vaak hun fiets op straat en daar kunnen anderen last van hebben. De gemeente wil per wijk onderzoeken wat de overlast is en wat de oplossingen hiervoor zijn. Daarvoor is de wijkgerichte aanpak fietsparkeren gestart. Het onderzoek is onderdeel van het door de raad vastgestelde Uitvoeringsprogramma ‘Ruim baan voor de Fiets 2020 – 2025’ (RIS306923).

Wijkagenda Duinoord

In vooroorlogse wijken is de overgebleven ruimte schaars. Een van de weinige mogelijkheden is het plaatsen van fietsnietjes op bestaande autoparkeerplekken. Na de start in de eerste wijk Staten- en Geuzenkwartier volgde Duinoord als tweede wijk. De aanpak sluit goed aan op het thema Verkeer uit de Wijkagenda Duinoord. Uit de bewonersenquête blijkt dat er veel last is van geparkeerde fietsen en deelscooters op de stoep.

Parkeerdrukmeting

Dat blijkt ook uit de parkeerdrukmeting. In een parkeerdrukmeting onderzoekt de gemeente het aantal gebruikte parkeerplekken. Er is in mei 2022 in de middag en avond op de woensdag en zaterdag gemeten hoeveel fietsen en auto’s er geparkeerd stonden. Het aantal gemeten fietsparkeerplekken is (ongeveer) 1268. De resultaten van de meting laten zien dat er niet voldoende parkeerplekken zijn voor fietsen, vooral op woensdagavond.

Woensdagavond het drukst

Op woensdagavond was er een gemiddelde bezettingsgraad van 137%. Dit zijn het aantal geparkeerde fietsen gedeeld door het aantal fietsvoorzieningen. Het tekort bij de voorzieningen is van 467 parkeerplaatsen. Daarnaast zijn er buiten de parkeerplekken 2.336 voertuigen geparkeerd. Het tekort komt daarmee op 2.803. Met voertuigen worden (bak)fietsen, snorfiets, bromfiets, en (deel)scooters bedoeld. Het aantal gemeten openbare autoparkeerplekken is ongeveer 2.654 in Duinoord. Op woensdagavond staan er de meeste voertuigen. Ongeveer 84% van de autoparkeerplekken is dan vol.

Wat zijn de regels in Den Haag als het gaat om wrakfietsen?

In Den Haag zijn verschillende regels voor het parkeren van fietsen. Een fiets mag niet langer dan 28 dagen ongebruikt op straat staan. In de binnenstad is dat zelfs niet langer dan 7 dagen. Daarna mag de gemeente de fiets weghalen. De gemeente haalt een fiets nooit zonder waarschuwing weg. De fiets krijgt eerst een label. Daarop staat dat de fiets weggehaald wordt. Behalve als de fiets voor een bepaalde datum of tijdstip ergens anders geparkeerd wordt. Hoeveel tijd een bewoner/ bezoeker daarvoor krijgt, hangt af van de plaats waar de fiets staat en de situatie. Als de fiets niet op tijd weg is gehaald, dan brengt de handhaver de fiets naar het fietsdepot Haaglanden. Voor meer informatie zie https://www.denhaag.nl/nl/verkeer-en-vervoer/fietsen/parkeerregels-voor-fietsen/.

Wat doet de gemeente aan het handhaven van wrakfietsen in Duinoord?

De gemeente ruimt in de hele stad achtergelaten fietsen op. In de ene buurt staan meer achtergelaten fietsen dan in de andere. Daarom zijn sommige buurten 1 keer per jaar aan de beurt en andere buurten 2 keer per jaar. In mei 2024 start een handhavingsactie in Duinoord. Er worden dan ook wrakfietsen weggehaald. Dit is net voor het plaatsen van de fietsnietjes. Als de fietsnietjes zijn gerealiseerd, dan wordt er een extra handhavingsactie gepland.

Waar heeft de gemeente de locaties van de fietsparkeerplekken op gebaseerd?

De gemeente heeft een selectie van de knelpunten gemaakt. Hierbij zijn de volgende stappen doorlopen:

 • Er zijn samen met de buurt 6 gebieden gekozen.
 • Uit het onderzoek naar de parkeerdruk kwamen plekken waar het grootste tekort aan fietsparkeerplekken is.
  Belangrijke punten waar de gemeente rekening mee heeft gehouden:
  •Functionele eisen van fietsparkeeroplossingen;
  • Parkeerdruk van auto’s (draagvlak wel/niet verwijderen parkeerplekken);
  • De uitkomsten van de participatietool (website Duinoord Fietst) en de wijkbijeenkomst op 23 februari 2023. In november 2022 zijn de schetsontwerpen op de website geplaatst. Bewoners en ondernemers gaven aan wat zij wel en niet willen in het schetsontwerp (SO).

Waarom vervangt de gemeente autoparkeerplekken voor fietsparkeerplekken?

Het vervangen van parkeerplaatsen voor auto’s voor fietsparkeren past in de mobiliteitstransitie. Dat is het mobiliteitsbeleid van de gemeente. Dat beleid gaat uit van STOMP. Het parkeerbeleid van de gemeente biedt ook deze flexibiliteit. Vroeger was 90% bezettingsdruk de grens om parkeerplaatsen voor auto’s op te heffen. Deze beperking is opgeheven in de  Parkeerstrategie 2021-2030. Voor Duinoord blijft de maximale bezetting onder de 90%.