De gemeente werkt aan snelle, veilige en comfortabele fietsroutes, waaronder sterfietsroutes. Op een sterfietsroute verbetert de gemeente onoverzichtelijke plekken of legt ontbrekende stukjes fietspad aan. De Kranenburgweg is onderdeel van de sterfietsroute Binnenstad–Scheveningen Haven. De Kranenburgweg tussen de Houtrustbrug en Westduinweg voldoet niet aan de eisen van een sterfietsroute. Daarom wil de gemeente dit deel fietsvriendelijker maken. En kijkt tegelijk hoe meer groen aan de straat toegevoegd kan worden.

Sterfietsroute Binnenstad – Scheveningen Haven

De sterfietsroute loopt van het centrum naar Scheveningen Haven via de Torenstraat, Noordwal, De Constant Rebecquestraat, Suezkade, Conradkade, stukje Van Boetzelaerlaan, de Kranenburgweg en de Houtrustweg tot aan strandafslag 12. Het stuk Kranenburgweg tussen de Houtrustbrug en van Boetzelaerlaan is een van de laatste gedeeltes van deze route dat nog verbeterd moet worden.

Waarom past de gemeente de Kranenburgweg aan?

Er wonen en werken steeds meer mensen in Den Haag. De gemeente wil dat Den Haag leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar blijft. Als inwoners meer gaan fietsen, draagt dit bij aan een bereikbare stad. Fietsen is gezond, schoon en gemakkelijk. Daarom krijgt de fiets meer ruimte in Den Haag.

Meer fietsen

Met het Uitvoeringsprogramma Ruim baan voor de fiets 2020- 2025 stimuleert de gemeente inwoners stimuleren om (meer) te fietsen. Bijvoorbeeld door het maken van snelle, comfortabele en veilige fietsroutes, voldoende fietsparkeerplekken en het geven van fietslessen. De aanpassing van de Kranenburgweg sluit aan bij het thema verkeer en buitenruimte uit de Wijkagenda Havenkwartier en wijkagenda Geuzen- en Statenkwartier.

Sterfietsroute Scheveningen Haven

De Kranenburgweg hoort bij een belangrijke fietsroute van het centrum tot Scheveningen Haven, de Sterfietsroute Scheveningen Haven. Op een sterfietsroute verbetert de gemeente onoverzichtelijke plekken of legt ontbrekende stukken fietspad aan. Zodat fietsers sneller, veiliger en comfortabeler kunnen doorfietsen. De Kranenburgweg is een van de laatste gedeeltes op de route dat aangepast moet worden. De gemeente kijkt meteen hoe er meer groen aan de straat kan komen.

Wat is er onderzocht?

In de straat zoekt de gemeente naar ruimte voor voetgangers, fietsers, auto’s en groen. In mei 2023 was er een wijkbijeenkomst waar de wensen en zorgen van de buurt zijn besproken. De wensen van de buurt zijn bijvoorbeeld dat de stoep breed blijft, dat er tweerichtingsverkeer is voor auto’s en dat de haakse parkeerplekken blijven. Op verzoek ging de gemeente in gesprek met vertegenwoordigers van bewoners van de Kranenburgweg. Dit gesprek ging over wegindelingen waar zoveel mogelijk wensen en eisen van de buurt in passen.

Verschillende wegindelingen onderzocht

Niet alle varianten voldeden aan het beleid van de gemeente. Er zijn voorwaarden voor fietsvriendelijke routes en eisen voor de openbare ruimte (zie hieronder ‘Wat zijn de eisen en voor de wegindeling?’). Daarom heeft de gemeente 3 indelingen uitgekozen.

 • Bekijk de wegindelingen die mogelijk zijn op doemee.denhaag.nl/kranenburgweg.
 • De afgevallen wegindelingen bekijkt u hieronder onder de vraag ‘Welke wegindelingen zijn afgevallen?’.

Denk ook mee

U kunt van 22 april tot en met 15 mei 2024 meedenken over de wegindeling. Dit doet u door uw voorkeur door te geven via de doe-mee website. Bekijk de tekeningen en geef uw voorkeur aan. Er was eerder een participatieronde van 25 maart t/m 16 april. Deze ronde is stopgezet na een technische fout in de website. Lees hierover meer op de doe-mee website.

Schetsontwerp

Na 15 mei 2024 bekijkt de gemeente alle reacties. En maakt met deze informatie een schetsontwerp. In een schetsontwerp tekent een ontwerper hoe de nieuwe indeling van de straat eruit zou kunnen zien. De schets is van bovenaf. Bij het maken van het schetsontwerp deelt de gemeente de tussenresultaten aan aantal keer met een klankbordgroep. Daarin zitten mensen die meedenken over de plannen.

Planning

Op de pagina planning leest u meer over wat er nog komt en wanneer de werkzaamheden gepland staan.

Meer informatie

Voor het inrichten van een straat zijn kaders en voorwaarden. Voor de Kranenburgweg wordt rekening gehouden met onderstaande voorwaarden en richtlijnen:

 • De Kranenburgweg wordt aangepast omdat deze onderdeel is van een sterfietsroute. Daarom moet de inrichting zorgen dat de straat fietsvriendelijker wordt. De route is snel, veilig en comfortabel voor de fietser. De gekozen wegindeling voldoet aan de gestelde kaders.
 • Kadernota Openbare Ruimte
  Vanuit de Kadernota Openbare Ruimte houdt de gemeente zich bij een (her)inrichting aan het principe ‘groen tenzij…’. Hiermee moedigt de gemeente aan tot ontmoeten en spelen. Dit zorgt dat de stad groen blijft en groener wordt en houdt rekening met klimaatverandering. De gemeente kijkt hoe de hoofdboom- en ecologische structuur beter kan om daarmee onder andere hittestress te verminderen.
 • Volgens de Parkeerstrategie 2021-2030 is parkeerdruk niet meer leidend wanneer ruimte wordt gemaakt voor bijvoorbeeld fietsen of het toevoegen van groen.
 • De gemeente houdt rekening met het Rijksbeschermd Stadsgezicht Statenkwartier door de herinrichting uit te voeren in residentiekwaliteit volgens het Handboek Openbare Ruimte (HOR).
 • Daarnaast maakt de herinrichting een eventuele toekomstige tramverbinding naar het Norfolk terrein niet onmogelijk, door geen gebouwen te plaatsen. Binnen de herinrichting wordt er een goede aansluiting gemaakt op de kruispunten aan het begin en het eind van de Kranenburgweg.

Alle wegindelingen die er nu liggen voor de Kranenburgstraat zijn ingedeeld als fietsstraat. Een fietsstraat heeft rood asfalt en er is een maximumrijsnelheid van 30 kilometer per uur. Fietsers hebben voorrang en auto’s zijn te gast. Het verkeer op een fietsstraat heeft voorrang op verkeer uit zijstraten. In een fietsstraat kunnen er geen haakse parkeerplekken zijn. Bij haaksparkeren is het zicht op de rijweg minder en zijn er veel stekende bewegingen op de rijweg. Dat is onveilig voor de fietser. Daarom worden op een fietsstraat de parkeerplekken omgevormd naar langsparkeerplekken. Bij langsparkeren zijn bij het in- en uitparkeren minder stekende bewegingen nodig en daarbij is er voldoende zicht op de fietsers.

Er zijn 3 wegindelingen mogelijk. De indelingen komen uit onderzoek van de gemeente en na gesprekken met vertegenwoordigers van de Kranenburgweg. Alle 3 zijn fietsstraten. De verschillen zitten in de hoeveelheid groen en breedte van de stoep. Bekijk de tekeningen op de Doe mee-website van de gemeente. U kunt tot en met 15 mei 2024 nog uw voorkeur aangeven. Er zijn bij de Kranenburgweg ook wegindelingen onderzocht die afgevallen zijn. Deze kunt u bekijken onder het kopje ‘welke wegindelingen zijn afgevallen’.

Tijdens het onderzoek zijn een aantal opties afgevallen. Voor het inrichten van een straat zijn kaders en voorwaarden. De Kranenburgweg wordt aangepast omdat deze onderdeel is van een sterfietsroute. De nieuwe inrichting moet ervoor zorgen dat de straat fietsvriendelijker wordt. Dit staat bij het bepalen van de wegindeling voorop. Ook moet de inrichting voldoen aan het beleid van de gemeente bij een het inrichten van een straat, zoals het ‘groen tenzij’ principe. Met deze punten wordt er onderzocht welke wegindelingen mogelijk zijn en welke wensen van de buurt hierin passen. Samen met de vertegenwoordigers zijn de wensen besproken. Helaas zijn een aantal wegindelingen niet mogelijk, omdat deze onveilig zijn voor het fietsend verkeer en/of onvoldoende invulling geven aan het ‘groen, tenzij’- principe. Een voorbeeld: in een fietsstraat mogen er geen haakse parkeerplekken (dwarsparkeren) zijn.

Hieronder staat per wegindeling uitgelegd waarom deze niet mogelijk is.

Afgevallen wegindeling 1

Afgevallen wegindeling 1

Fietsstraat, langsparkeren, zo veel mogelijk behoud huidige situatie

Beschrijving

 • Tweerichtingsverkeer blijft behouden
 • Brede stoep blijft behouden
 • Haaksparkeren omgezet naar langsparkeren
 • Geen groen en bomen
 • Voldoet aan regels fietsstraat
 • Voldoet aan beleid meer ruimte voor voetganger, fietsers, openbaar vervoer
 • Aan beiden zijden een voetpad

Waarom afgevallen:

 • Biedt geen ruimte voor vergroening en bomen; Hierdoor voldoet het niet aan beleid groen tenzij’ en ambitie om bomen te plaatsen;
 • Draagt niet bij aan vermindering van hittestress; geeft geen invulling aan beleid voor klimaatadaptatie (Kadernota Openbare Ruimte).
 • Biedt geen mogelijkheden voor recreatie langs het Verversingskanaal
 • Zorgt niet voor verbetering van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit

Afgevallen wegindeling 2

Voorbeeld van afgevallen wegindeling 2. Hieronder staat een omschrijving van deze wegindeling

Vrijliggend fietspad en een aparte rijbaan, langsparkeren, ruimte voor groen

Beschrijving:

 • Tweerichtingsverkeer blijft behouden
 • Brede stoep blijft behouden
 • Meer groen, bomen tussen parkeerstroken
 • Haaksparkeren wordt langsparkeren
 • Aan 1 zijde voetpad

Waarom afgevallen:

 • De dubbele infrastructuur kan voor een onduidelijke verkeerssituatie zorgen. Fietsers kunnen van de rijbaan en fietspad gebruik maken.
 • De dubbele infrastructuur (fietspad en rijbaan) gaat tegen het beleid in om op een 30 km/u weg juist geen vrijliggend fietspad aan te leggen.
 • Voldoet niet aan beleid meer ruimte geven aan voetganger, fietsers, openbaar vervoer. De auto krijgt meer ruimte dan de voetganger. Er is aan 1 zijde ruimte voor een voetpad.
 • Biedt onvoldoende ruimte voor vergroening; voldoet niet aan beleid groen tenzij’
 • Draagt niet bij aan vermindering van hittestress vanwege de dubbele verharding (fietspad en rijbaan). Hierdoor is het strijdig met beleid voor klimaatadaptie (Kadernota Openbare Ruimte)
 • Biedt geen andere mogelijkheden voor recreatie langs het Verversingskanaal.

Afgevallen wegindeling 3

Voorbeeld van afgevallen wegindeling 3. Hieronder staat een omschrijving van deze wegindeling

Kenmerken:

 • Vrijliggend fietspad
 • Brede stoep blijft behouden
 • Tweerichtingsverkeer blijft behouden
 • Haaksparkeren blijft behouden
 • Meer groen, bomen tussen parkeerstroken

Waarom afgevallen:

 • Deze indeling past niet in de breedte van de straat.
 • Voldoet niet aan beleid meer ruimte geven aan voetganger, fietsers, openbaar vervoer. De auto krijgt meer ruimte dan de voetganger. Er is aan 1 kant ruimte voor een voetpad.
 • De dubbele infrastructuur (fietspad en rijbaan) gaan tegen het beleid in om op een 30 km/u weg een nieuw vrijliggend fietspad aan te leggen.
 • Biedt onvoldoende ruimte voor vergroening; voldoet niet aan beleid groen tenzij’
 • Draagt niet bij aan vermindering van hittestress vanwege dubbele verharding (fietspad en rijbaan). Hierdoor is het strijdig met beleid voor klimaatadaptie (Kadernota Openbare Ruimte)
 • Biedt geen andere mogelijkheden voor recreatie langs het Verversingskanaal.

Na 17 april 2024 bekijkt de gemeente alle reacties. En maakt met deze informatie een schetsontwerp. In een schetsontwerp tekent een ontwerper hoe de nieuwe indeling van de straat eruit zou kunnen zien. De schets is van bovenaf. Bij het maken van het schetsontwerp deelt de gemeente de tussenresultaten aan aantal keer met een klankbordgroep. Daarin zitten mensen die meedenken over de plannen. Op de pagina planning leest u meer over wat er nog komt en wanneer de werkzaamheden gepland staan.