De gemeente werkt aan snelle, veilige en comfortabele fietsroutes. Deze sterfietsroutes zijn bestaande routes die de gemeente verbetert. Ze vormen de belangrijkste doorgaande verbindingen binnen het fietsnetwerk in de stad. De Kranenburgweg tussen de Houtrustbrug, de Van Boetzelaerlaan en de Westduinweg is onderdeel van de sterfietsroute Binnenstad – Scheveningen Haven. Daarom wil de gemeente dit deel van de Kranenburgweg fietsvriendelijker en groener maken. Tegelijk houden we rekening met toekomstige ontwikkelingen in de straat. Bij de inrichting houdt de gemeente rekening met het  Rijksbeschermd Stadsgezicht Statenkwartier.

De route loopt van het centrum naar Scheveningen Haven via de Torenstraat, Noordwal, De Constant Rebecquestraat, Suezkade, Conradkade, stukje Van Boetzelaerlaan, de Kranenburgweg en de Houtrustweg tot aan strandafslag 12. Het stukje Kranenburgweg tussen de Houtrustbrug/Van Boetzelaerlaan en Westduinweg is het laatste stuk van deze route dat nog verbeterd moet worden.

Stappen van plan tot ontwerp

De gemeente gaat in 2023 aan de slag met het uitwerken van de plannen voor de Kranenburgweg tussen de Houtrustbrug/Van Boetzelaerlaan en Westduinweg. Dit doen we in een aantal stappen. Op verschillende momenten kunnen bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden meepraten over de uitwerking van de plannen. U kunt dan uw ideeën inbrengen of uw mening te geven.

Dit is al besloten

  • Er komen aanpassingen aan de weg.
  • De Kranenburgweg moet als onderdeel de sterfietsroute Binnenstad – Scheveningen Haven fietsvriendelijker worden.
  • In de indeling moeten we rekening houden met toekomstige ontwikkelingen in de stad. Hiervoor houden we een groenstrook langs het Verversingskanaal vrij.
  • Het project loopt van de gevel tot en met hek langs het kanaal.

Voordat de gemeente het plan gaat uitwerken, haalt het projectteam ideeën op bij bewonersondernemers en belangenorganisaties. Waar moet de gemeente bij het maken van het ontwerp rekening mee houden? De gemeente gebruikt de opgehaalde reacties voor het maken van een schetsontwerp voor de nieuwe inrichting.

Op 11 mei 2023 was er van 19.00 tot 21.00 uur een bijeenkomst in wijk- en dienstencentrum De Mallemok. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden konden meedenken over de inrichting van de straat:

  • Indeling van de straat
  • Vergroening
  • Verkeersmaatregelen

De gemeente maakt een schetsontwerp. Dit is de eerste uitwerking van het plan. Hierin zijn ideeën van de bewoners, maar ook de wensen, eisen en kaders van de gemeente verwerkt. Als het schetsontwerp is gemaakt, kunnen omwonenden, ondernemers en belangenorganisatie hun mening hierop geven. Dit kan via de website waarop de onderwerpen komen te staan. De gemeente organiseert ook een wijkbijeenkomst om de ontwerpen te bespreken. Hierna gaan de ontwerpers aan de slag met een verdere uitwerking van het ontwerp.

In het voorontwerp wordt de inrichting van de straat verder uitgewerkt. Hierin staan meer details, zoals indeling van de weg, plek van bomen, fietsnietjes en straatverlichting.

In deze fase kunt u uw mening over het voorontwerp geven. De gemeente nodigt bewoners en ondernemers uit voor een wijkbijeenkomst om het ontwerp toe te lichten.

De laatste stap is een formele inspraakperiode. U kunt dan een inspraakreactie op het voorontwerp geven. Deze reactie noemen we een zienswijze. Dit is de laatste keer dat u een reactie op het ontwerp van de Kranenburgweg kunt geven voordat deze voor goedkeuring aan het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad wordt voorgelegd. De gemeente beoordeelt de binnengekomen reacties (zienswijze) op het ontwerp en bekijkt of deze meegenomen kunnen worden in het ontwerp.

Zodra het ontwerp door de gemeenteraad is goedgekeurd, is het ontwerp definitief en worden de werkzaamheden aan de Kranenburgweg voorbereid.

De gemeente zorgt ervoor dat u tijdig informatie krijgt over de planning van de werkzaamheden, wat deze voor u betekenen en eventuele omleidingsroutes.