Meld uw werkzaamheden op tijd aan. Hoe eerder, hoe beter! De gemeente brengt op die manier knelpunten en overlap in kaart van werkzaamheden en evenementen, zodat deze tijdig kunnen worden opgelost. Met een goede afstemming raakt de stad niet onnodig verstopt en kan het verkeer op de juiste wijze worden omgeleid. Lees hieronder meer over de verschillende onderwerpen, geldende termijnen en wat u hiervoor moet doen.

Vooruit plannen

De gemeente stelt elk jaar een zogenoemde Meerjarenprogrammering op. Dit is een overzicht van alle (bouw)werkzaamheden en evenementen die de komende jaren in uitvoering willen gaan op het netwerk Bereikbaarheidsregie en zich hebben aangemeld bij de gemeente.

Ieder jaar stelt de gemeente ook het Uitvoeringsprogramma vast voor de komende twee jaar. In het Uitvoeringsprogramma staan alle (bouw)werkzaamheden en activiteiten die tot dat moment de BVC-procedure hebben doorlopen én zijn goedgekeurd door het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg (SBO).

BVC-Procedure algemeen

De BVC-Procedure legt afspraken vast over Bereikbaarheid, Verkeersveiligheid en Communicatie (BVC) tijdens de gehele werkzaamheden. Het doel is om tijdig te weten welke maatregelen nodig zijn om de overlast van werkzaamheden voor bewoners en ondernemers zo klein mogelijk te houden.

Om te werken op het netwerk Bereikbaarheidsregie heeft u toestemming nodig van de gemeente. Na aanmelding van uw werkzaamheden krijgt u binnen 1 week bericht over de te ondernemen stappen. Zoals het indienen van de juiste BVC-documenten. De BVC-documenten worden beoordeeld in het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg (SBO). Na een positief advies van het SBO vraagt u een vergunning (instemmingsbesluit) aan. Dit heeft u altijd nodig om te mogen werken aan de weg.

Voor bouwwerkzaamheden heeft u naast een instemmingsbesluit ook een omgevingsvergunning nodig.

Hieronder kunt u lezen uit welke stappen de BVC-procedure bestaat en welke hiervan voor uw situatie van toepassing zijn.

Voor wegen die vallen onder het 18-maandennetwerk levert u een BVC-Hoofdlijnenplan in. Dit moet minimaal 18 maanden voor de start van uw werk. Met het indienen van een BVC-Hoofdlijnenplan doet u het verzoek voor een uitvoeringsvenster. Pas na een akkoord van het SBO op het gevraagde uitvoeringsvenster, bent u er zeker van dat u op het door u gewenste moment van start kunt gaan.

Valt uw project wel onder het netwerk Bereikbaarheidsregie, maar niet onder het 18-maandennetwerk? Dan hoeft u geen hoofdlijnenplan op te stellen. U moet wel een BVC-Plan indienen. Wilt u toch, vooruitlopend op het BVC-Plan, een tijdslot ontvangen, dan kunt u altijd een volledig BVC-Hoofdlijnenplan indienen. Gebruik hiervoor het format voor het BVC-hoofdlijnenplan. Een voorbeeld hiervan kunt u opvragen via bereikbaarheid@denhaag.nl.

Let op!

  • U moet wel altijd 9 maanden voor start uitvoering een BVC-Plan indienen bij het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg (SBO).
  • Het kan voorkomen dat de gemeente u toch vraagt een hoofdlijnenplan in te dienen. Ook al valt uw project niet onder het 18-maandennetwerk. Dit is het geval als blijkt dat de gemeente meer inzicht wil hebben in uw project gezien de samenloop met andere projecten.

Invullen BVC-Hoofdlijnenplan

In het BVC-Hoofdlijnenplan geeft u op hoofdlijnen een toelichting van de werkzaamheden. U geeft de fasering en planning aan en licht toe hoe u het project wilt uitvoeren. Ook maakt u een uitgebreide omgevingsanalyse en een eerste aanzet tot een communicatiestrategie, waarin u alle belangrijke doelgroepen (bewoners, bedrijven, instellingen) in beeld brengt. Het is belangrijk dat u een goede inschatting maakt van de impact en de risico’s van het project voor de omgeving. Maar ook andersom: hoe gaat de omgeving op uw project reageren? Zijn er bijvoorbeeld gevoeligheden in de wijk?

Ondersteunende documenten

Lees in het document ’BVC-Document en Beoordelingskader’ wat u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren.

Bij het invullen moet u voldoen aan de richtlijnen uit de volgende documenten:

Indienen BVC-Hoofdlijnenplan

Het ingevulde BVC-Hoofdlijnenplan stuurt u per e-mail naar bereikbaarheid@denhaag.nl ter verdere behandeling hiervan in het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg (SBO). Het SBO toetst en beoordeelt de ingediende BVC-documenten op Bereikbaarheid, Verkeersveiligheid en Communicatie.

Terugkoppeling op BVC-Hoofdlijnenplan

Na behandeling in het SBO krijgt u een tijdsvenster, een communicatieklasse en (eventueel) afstemverplichtingen, kaders en aandachtspunten mee, die verwerkt moeten worden in het BVC-Plan. Het SBO benoemt ook partijen die met uw project moeten instemmen voor u aan de slag kan. Denk bijvoorbeeld aan Rijkswaterstaat of de HTM.

Heeft het team Bereikbaarheidsregie aangegeven dat u de BVC-hoofdlijnenfase kon overslaan? Dan stelt u alleen een BVC-Plan op. Als u een BVC-Hoofdlijnenplan heeft ingediend, werkt u de hoofdlijnen verder uit in het BVC-Plan. Daarin verwerkt u de (eventuele) aandachtspunten en kaders uit de terugkoppeling van het SBO. Gebruik hiervoor het format voor het BVC-Plan. Een voorbeeld hiervan kunt u opvragen via bereikbaarheid@denhaag.nl.

Invullen BVC-Plan

Het BVC-Plan is een nadere uitwerking van het BVC-Hoofdlijnenplan. In dit plan staan gedetailleerde uitwerkingen van verkeersmaatregelen met duidelijke omleidingsroutes. Met als extra aandachtspunt de vereiste instemming van een aantal belangrijke partijen. Deze instemming heeft u nodig voor de behandeling in het SBO. In het BVC-Plan zijn de planning en fasering definitief. Indien u afwijkt van wat u eerder heeft beschreven in het BVC-Hoofdlijnenplan, moet u dit goed beargumenteren.

Ondersteunende documenten

Lees in het document BVC-Document en Beoordelingskader wat u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren. Het document vindt u als download onderaan de pagina werkzaamheden melden.

Indienen BVC-Hoofdlijnenplan

Het ingevulde BVC-Plan stuurt u per e-mail naar bereikbaarheid@denhaag.nl voor bespreking in het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg (SBO). Het SBO toetst en beoordeelt de ingediende BVC-documenten op Bereikbaarheid, Verkeersveiligheid en Communicatie.

Terugkoppeling op BVC-Plan

Bij de beoordeling van het BVC-Plan kijken we vanzelfsprekend ook naar het BVC-Hoofdlijnenplan indien dit eerder aangeleverd moest worden, en de door het SBO verstrekte terugkoppeling. Na akkoord van het SBO op de ingediende documenten, bent u er zeker van dat uw werk op het gevraagde tijdsvenster in uitvoering kan gaan. U ontvangt de goedkeuring per mail.

 

Na positief advies van het SBO vraagt u het instemmingsbesluit (vergunning) aan. Dit heeft u altijd nodig om te mogen werken aan de weg. Voor bouwwerkzaamheden heeft u naast een instemmingsbesluit ook een omgevingsvergunning nodig.